King’ora cha Siku za Mwisho

Sasa hivi, maadili ya umma yanapotoka kila uchao. Wanadamu wanazidi kuwa waovu na walioharibika tabia. Maafa yanatokea mara kwa mara duniani kote. Matukio ya kifalaki ambayo huonekana mara chache yanaonekana pia. Unabii wa Biblia juu ya kurudi kwa Bwana kimsingi umetimizwa tayari. Siku ya kurudi kwa Bwana iko hapa tayari. Wakristo wengi wacha Mungu wana jakamoyo ya kwamba Bwana amekwisha kurudi …

Unabii wa Biblia

Unabii wa Biblia

Kwa maana wakati huo kutakuwa na majonzi makubwa, ambayo hayajawahi kuwapo tangu mwanzo wa dunia hadi wakati huu, wala hayatakuwapo kamwe. Na isipokuwa siku hizo zifupishwe, hakuna mtu atakayeokolewa: lakini kwa sababu ya walioteuliwa siku hizo zitafupishwa” (Mathayo 24:21-22).

Na jinsi ilivyokuwa katika siku za Nuhu, hivyo ndivyo itakavyokuwa pia katika siku za Mwana wa Adamu. Walikula, walikunywa, walioa, waliolewa, mpaka siku ambayo Nuhu aliingia ndani ya safina, na gharika ikaja, na kuwaangamiza wote. Vile vile pia ilivyokuwa siku za Loti: walikula, wakanywa, walinunua, waliuza, walipanda, walijenga; Lakini siku iyo hiyo ambayo Loti alitoka Sodoma kulinyesha moto na kiberiti kutoka mbinguni, na kuwaangamiza wote. Hivyo ndivyo itakavyokuwa katika siku ambapo Mwanadamu atafunuliwa” (Luka 17:26-30).

Miezi Minne Mfulizo ya Damu

Miezi Minne Mfulizo ya Damu

Blood Moons, the disaster, Bible prophecies, the Lord

Kuanzia Aprili mwaka wa 2014 hadi Septemba mwaka wa 2015, miezi minne mfulizo ya damu, tukio kubwa ambalo huonekana mara chache, laonekana mawinguni. Kuonekana kwa miezi hii ya damu kunatimiza unabii mbili. Mojawapo ya unabii huu unaweza kupatikana katika Ufunuo 6:12: “Na nikaona wakati ambapo alikuwa ameufungua muhuri wa sita, na, tazama, kulikuwa na tetemeko kubwa la ardhi; na jua likageuka kuwa jeusi kama gunia la nywele, na mwezi ukageuka kuwa kama damu.” Katika Kitabu cha Yoeli, 2:29-31, kinabashiri yafuatayo: “Na pia juu ya watumishi wa kiume na wa kike nitamwaga roho wangu katika siku zile. Na nitaonyesha maajabu mbinguni na duniani, damu, na moto, na miimo ya moshi. Jua litageuzwa kuwa giza, na mwezi kuwa damu, kabla ya kuja kwa siku kuu na ya kutisha ya Yehova.” Kuonekana kwa miezi minne mfulizo ya damu ni ishara kwamba siku kuu na ya kutisha ya Yehova itakuja hivi karibuni. Kulingana na unabii katika Kitabu cha Nabii Yoeli na Kitabu cha Ufunuo, kabla ya ujio wa maafa makuu, Roho wa Mungu atanena. Maneno Yake yatawanyunyizia watumishi na wajakazi Wake. Yaani, kabla ya maafa makubwa, Mungu ataunda kundi la washindi. Halafu, unabii unaofuata utatimizwaje: “Na pia juu ya watumishi wa kiume na wa kike nitamwaga roho wangu katika siku zile”?

Ukiwa wa Dunia ya Kidini

Ukiwa wa Dunia ya Kidini

Miaka elfu mbili iliyopita, Bwana Yesu alipokuja kufanya kazi Yake, hekalu takatifu ambako utukufu wa Yehova Mungu uliwahi kung’aa likawa limeteswa na njaa na likafanywa kuwa pango la wezi. Leo, dunia ya kidini imepoteza kazi ya Roho Mtakatifu, imetupwa katika ukiwa na ni eneo la uovu zaidi na zaidi. Viongozi wa kidini wanashindwa kufuata amri za Bwana na wamepoteza kabisa njia ya Bwana. Si hili linaonyesha wazi kwamba Bwana amerudi na ametekeleza kazi mpya?

Na pia nimeizuia mvua isije kwenu, ilipokuwa miezi mitatu kabla ya wakati wa mavuno: Na nimefanya kunyeshe katika mji mmoja, na kufanya kusinyeshe katika mji mwingine: kulinyesha katika sehemu moja, na sehemu ambayo haikunyesha ikanyauka. Basi watu kutoka miji miwili au mitatu wakazurura kuingia mji mmoja, ili kunywa maji; lakini hawakutosheka: hata hivyo hamjanirudia” (Amosi 4:7-8).

Kuja kwa mara ya Pili kwa Bwana Yesu

Unabii wa Mshuko wa Hadhara wa Bwana

Tazama, anakuja na mawingu; nalo kila jicho litamwona yeye, na pia wale waliomdunga: na makabila yote ya ulimwengu yatalia kwa huzuni kwa sababu ya yeye. Hata hivyo, Amina” (Ufunuo 1:7).

Punde tu baada ya matata ya siku hizo ndipo jua litafifiza, nao mwezi hautatoa nuru yake, nazo nyota zitashuka chini kutoka mbinguni, nazo nguvu za mbinguni zitatetemeshwa: Na kisha itatokea ishara yake Mwana wa Adamu huko mbinguni: na kisha makabila yote ya dunia yataomboleza, na wao watamwona yule Mwana wa Adamu akifika kwa mawingu ya mbinguni akiwa na nguvu na utukufu mkubwa” (Mathayo 24:29-30).

Tazama, Bwana aja akiwa na maelfu ya watakatifu wake” (Yuda 1:14).

“Ninyi wanadamu wa Galilaya, mbona mnasimama mkiangalia mbinguni? huyu Yesu, ambaye amechukuliwa kutoka kwa ninyi kwenda mbinguni, atakuja kwa namna hiyo hiyo ambayo mmemuona akienda mbinguni” (Matendo 1:11).

Na kutakuwa na ishara juani, na katika mwezi, na katika nyota; na duniani huzuni ya mataifa, kwa mfadhaiko; bahari na mawimbi yakivuma; mioyo ya wanadamu ikivunjika kwa ajili ya woga, na kwa ajili ya kuangalia mambo hayo yanayokuja duniani: kwa sababu nguvu za mbinguni zitatingishwa. Kisha watamwona Mwana wa Adamu akija katika wingu akiwa na nguvu na utukufu mwingi” (Luka 21:25-27).

Unabii wa Mshuko wa Siri wa Bwana

Na kukawa na kelele saa sita ya usiku, Tazama, anakuja bwana arusi; ondokeni nje ili kumkaribisha” (Mathayo 25:6).

Iwapo basi hutakesha, nitakujia kama mwizi, na hutajua saa ambayo nitakuja kwako” (Ufunuo 3:3).

Tazama, mimi nakuja kama mwizi. Amebarikiwa yeye anayekesha, na kuzihifadhi nguo zake, asije akatembea uchi, na wao waione haya yake” (Ufunuo 16:15).

Tazama, nimesimama mlangoni, na kupiga hodi: mtu yeyote akisikia sauti yangu, na aufungue mlango, Mimi nitaingia kwake, na nitakula na yeye, na yeye na Mimi” (Ufunuo 3:20).

Kwani kama umeme, unavyomulika chini ya mbingu kutoka sehemu moja, huangaza hadi sehemu nyingine chini ya mbingu; vivyo ndivyo Mwana wa Adamu atakuwa katika siku yake. Bali kwanza lazima apitie mambo mengi, na akataliwe na kizazi hiki” (Luka 17:24-25).

Kwa kuwa kama umeme unavyotokea mashariki, na kumulika pia magharibi; ujio wa Mwana wa Adamu utakawa hivyo pia” (Mathayo 24:27).

Sasa, Bwana atakujaje hasa katika siku za mwisho?

Kama watu wanashikilia kwamba Bwana atarudi na mawingu na, kwa hiyo, daima kutupa tazamo lao juu kwenye mbingu,

kutotafuta wayo wa siri wa kuwasili kwa Mungu, wataweza kwa wakati wowote kukaribisha kuja kwa Bwana?

Dondoo Zinazohusika za Filamu

Maswali na Majibu Kuhusu Mbinu ya Kuwasili kwa Bwana (kwa Siri na Hadharani)

Judgment, the last days, Incarnation, kingdom of heaven

Bwana ameahidi kwamba atarudi kutupeleka katika ufalme wa mbinguni, na bado mnashuhudia kwamba Bwana tayari amepata mwili ili kufanya kazi ya hukumu katika siku za mwisho. Kulingana na unabii wa Biblia, Bwana Atakuja juu ya mawingu, kama amejaa nguvu na utukufu: Kwa nini hili linatofautiana na kuwasili kwa siri kwa Bwana kupitia kupata mwili ambako mlishuhudia?

Wanawali Wenye Busara

Biblia inasimulia hadithi ifuatayo: Usiku wa manane, mtu fulani alipaaza sauti “bwana arusi amefika.” Wanawali wenye hekima waliisikia sauti ya Mungu na wakaenda kumwamkua bwana arusi na kuhudhuria karamu ya arusi pamoja na Yeye, wakati wanawali wajinga walikuwa wamefungiwa nje ya malango. Sasa, ni katika watu wa aina gani ambamo unabii wa wanawali wale wenye hekima na wale wajinga utatimizwa?

Jinsi ya Kuitambua Sauti ya Mungu

Ni Kipi cha Busara Kuhusu Wale Wanawali Wenye Hekima?

Bwana Yesu alisema, “Na kukawa na kelele saa sita ya usiku, Tazama, anakuja bwana arusi; ondokeni nje ili kumkaribisha” (Mathayo 25:6). Ufunuo ulitabiri, “Tazama, nimesimama mlangoni, na kupiga hodi: mtu yeyote akisikia sauti yangu, na aufungue mlango, Mimi nitaingia kwake, na nitakula na yeye, na yeye na Mimi” (Ufunuo 3:20). Hii ndiyo maana ya kweli ya kunyakuliwa wakati wa kuja kwa Bwana. Ukitaka kuamkia kuja kwa mara ya pili kwa Bwana, ni muhimu kwa kiasi kikubwa kuweza kuisikia sauti Yake. Mungu anapofanya kazi na kuonyesha neno Lake, wanawali wenye hekima wataweza kuitambua sauti Yake na hivyo kuhudhuria karamu ya arusi ya Mwanakondoo na kunyakuliwa mbele ya kiti cha enzi.

Vitabu vya Injili

Kondoo wa Mungu Huisikia Sauti ya Mungu

(Mambo Muhimu ya Muumini Mpya)

Vilivyokusanywa katika kitabu hiki ni ukweli wenye uwezo wa kuona mbali wa hatua tatu za kazi ya Mungu, majina Yake, fumbo la kupata Kwake mwili, na jinsi ya kutofautisha kati ya njia ya kweli na njia za uongo, visomwe na kuzatitiwa na wale ambao wameikubali hivi karibuni kazi ya Mungu katika siku za mwisho, na ili waweze kuweka misingi haraka iwezekanavyo kwa ukweli wenye uwezo wa kuona mbali wa kazi ya Mungu.

Soma Zaidi

Karibisha kwa Furaha Kurudi kwa Bwana

Neno Laonekana katika Mwili Matamshi ya Kristo wa Siku za Mwisho (Chaguzi) Kitabu Chafunguliwa na Mwanakondoo Mfuateni Mwanakondoo na Kuimba Nyimbo Mpya Mashahidi wa Kristo wa Siku za Mwisho

Neno Laonekana katika Mwili

Hii ilikuwa mara ya kwanza tangu uumbaji ambayo Mungu alikuwa amehutubia wanadamu wote. Matamshi haya yalikuwa maandiko ya kwanza yaliyoonyeshwa na Mungu akiwa miongoni mwa wanadamu ambayo kwayo Aliwafichua watu, Akawaongoza, Akawahukumu, na kuzungumza nao kwa dhati na kwa hiyo, pia, yalikuwa matamshi ya kwanza ambayo kwayo Mungu aliwaruhusu watu kuzijua nyayo Zake, mahali ambamo Yeye huishi, tabia ya Mungu, kile Mungu anacho na alicho, fikira za Mungu, na masikitiko Yake kwa wanadamu. Inaweza kusemwa kwamba haya yalikuwa matamshi ya kwanza ambayo Mungu alikuwa amenena kwa wanadamu kutoka mbingu ya tatu tangu uumbaji, na mara ya kwanza ambayo Mungu alikuwa ametumia utambulisho Wake wa asili kuonekana na kuonyesha sauti Yake kwa wanadamu kati ya maneno.

Matamshi ya Kristo wa Siku za Mwisho (Chaguzi)

Mwenyezi Mungu, Kristo wa siku za mwisho, anaeleza maneno Yake ili kuwahukumu na kuwatakasa wanadamu na kuwaongoza katika enzi mpya, Enzi ya Ufalme. Wale wote wanaojisalimisha chini ya mamlaka Yake watafurahia ukweli wa juu zaidi na kupokea baraka nyingi zaidi. Kwa kweli wataishi kwenye mwanga, na wataupata ukweli, njia, na uzima.

Kitabu Chafunguliwa na Mwanakondoo

Kristo wa siku za mwisho, Mwenyezi Mungu, ameonyesha maneno, akitoa ushahidi kwamba Mwokozi alirudi zamani juu ya "wingu jeupe" na amefanya kazi ya hukumu akianzia na nyumba ya Mungu ili kuwahukumu, kuwatakasa, na kuwaokoa wanadamu. Mwenyezi Mungu ni Mwanakondoo aliyetabiriwa na Kitabu cha Ufunuo ambaye anafungua kitabu na mihuri saba.

Mfuateni Mwanakondoo na Kuimba Nyimbo Mpya

Tunapoimba nyimbo mpya katika kumsifu Mungu, tuna uwezo wa kupata uzoefu kwamba sisi ni kundi la watu wanaomfuata Mwanakondoo na kuimba nyimbo mpya zilizotabiriwa katika Kitabu cha Ufunuo. Kwa kweli tunapata uzoefu kwamba kwa hakika tumebarikiwa sana kwa kufikishwa katika kiti cha Mungu cha enzi na kuhudhuria karamu ya harusi ya Mwanakondoo.

Mashahidi wa Kristo wa Siku za Mwisho

Mwenyezi Mungu, Kristo wa siku za mwisho, ameonyesha namna nyingi za ukweli, amefunua kila ukweli na siri katika Biblia, na kuwafichulia wanadamu maelezo ya ndani ya hatua tatu za kazi ya Mungu, siri ya Mungu kupata mwili na kazi ya Mungu ya hukumu katika siku za mwisho, n.k. Hili linathibitisha kwamba Mwenyezi Mungu ni kurudi kwa Bwana Yesu na kwamba Yeye ni kuonekana kwa Mungu katika siku za mwisho.

Maonyesho ya Mwenyezi Mungu

“Kuonekana kwa Mungu Kumeleta Enzi Mpya”

Mwenyezi Mungu anasema, “Kuonekana kwa Mungu hurejelea kuwasili Kwake duniani kufanya kazi Yake. Akiwa na utambulisho na tabia Yake, na katika mbinu Yake ya asili, Yeye hushuka miongoni mwa wanadamu kufanya kazi ya kuanzisha enzi mpya na kukamilisha enzi nyingine. Kuonekana kwa aina hii si aina fulani ya sherehe. Si ishara, picha, muujiza, au ono kuu, na hata zaidi si mchakato fulani wa kidini. Ni ukweli halisi ambao waweza kushikwa na kuonekana. Kuonekana kama huku si kwa ajili ya kufuata taratibu, au kwa ajili ya shughuli ya muda mfupi; ni, badala yake, kwa ajili ya hatua ya kazi ya mpango Wake wa usimamizi. >Maandishi Yote

Maonyesho ya Mwenyezi Mungu

“Enzi ya Ufalme Ndiyo Enzi ya Neno”

Mwenyezi Mungu anasema, “Katika Enzi ya Ufalme, Mungu anatumia neno ili kukaribisha enzi mpya, ili kubadilisha mbinu za kazi Yake, na kuweza kufanya kazi katika enzi nzima. Hii ndiyo kanuni ambayo kwayo Mungu hufanya kazi katika Enzi ya Neno. Alikuwa mwili ili kuweza kuzungumza kutoka mitazamo tofauti, kumwezesha binadamu kumwona Mungu kwa kweli, ambaye ni Neno linaloonekana katika mwili, na hekima Yake na maajabu. Kazi kama hiyo inafanywa ili kwa njia bora zaidi kutimiza shabaha za kumshinda binadamu, kumkamilisha binadamu, na kumwondoa binadamu. Hii ndiyo maana ya kweli ya kutumia neno ili kufanya kazi katika Enzi ya Neno. … Mungu aliuumba ulimwengu kwa neno, huwaongoza wanadamu kote ulimwenguni kwa neno, na pia hushinda na kuwaokoa binadamu kwa neno. Hatimaye, Yeye atatumia neno ili kuutamatisha ulimwengu mzima wa kale. Ni hapo tu ndipo mpango wa usimamizi unapokuwa mkamilifu kabisa. >Maandishi Yote

Fumbo la Kupata Mwili

Maonyesho ya Mwenyezi Mungu

“Kupata Mwili Mara Mbili Kunakamilisha Umuhimu wa Kupata Mwili”

Mwenyezi Mungu anasema, “Yesu pamoja na Mimi tunatoka kwa Roho Mmoja. Ingawa miili Yetu haina uhusiano, Roho Zetu ni moja; ingawa kile Tunachofanya na kazi Tulizo nazo hazifanani, kwa asili Tunafanana; Miili Yetu ina maumbo tofauti, lakini hii ni kwa sababu ya mabadiliko ya enzi na mahitaji tofauti ya kazi Yetu; huduma Zetu hazifanani, hivyo kazi Tunayoileta na tabia Tunayoifichua kwa mwanadamu pia ni tofauti. Ndiyo maana kile ambacho mwanadamu anakiona na kukielewa leo hii si kama kile cha wakati uliopita; ni hivyo kwa sababu ya mabadiliko ya enzi. Ingawa jinsia na maumbo ya miili Yao ni tofauti, na kwamba hawakuzaliwa katika familia moja, sembuse katika kipindi kimoja, hata hivyo Roho Zao ni moja. Ingawa miili Yao haina uhusiano wa damu au kimwili kwa namna yoyote ile, haipingiki kwamba Wao ni Mungu kupata mwili katika vipindi viwili tofauti vya nyakati. >Maandishi Yote

Njia ya Kumjua Mungu

Maonyesho ya Mwenyezi Mungu

“Kujua Hatua Tatu za Kazi ya Mungu Ndiyo Njia ya Kumjua Mungu”

Mwenyezi Mungu anasema, “Hatua tatu za kazi ndizo kiini cha usimamizi mzima wa Mungu, na ndani yazo zimeelezwa tabia ya Mungu na kile Alicho. Wale wasiojua kuhusu hatua tatu za kazi ya Mungu hawana uwezo wa kutambua jinsi Mungu anavyoonyesha tabia Yake, wala hawajui hekima ya kazi ya Mungu, na wanasalia kutojua njia nyingi Anazomwokoa mwanadamu, na mapenzi Yake kwa wanadamu wote. Hatua tatu za kazi ndizo maonyesho kamili ya kazi ya kumwokoa mwanadamu. Wale wasiofahamu hatua tatu za kazi watakosa kuelewa njia mbalimbali na kanuni za kazi ya Roho Mtakatifu; wale wanaoshikilia tu imara mafundisho ya dini yanayosalia kutoka katika hatua moja ya kazi ni watu wanaomwekea Mungu mipaka kwa mafundisho ya dini, na wale ambao imani yao kwa Mungu haina udhahiri na uhakika. Watu kama hao kamwe hawawezi kupokea wokovu wa Mungu. >Maandishi Yote

Filamu za Injili

Kingdom of Heaven, Awakening, the rapture, the mystery
the rapture, Salvation meaning, rapture in the bible
The Mystery, love God, house church, the last days,
Musical Drama, dance drama, True Friends, Great Love, true story

Mada Zaidi Maalum

Bwana amerudi! Tunaweza kumkaribisha Bwana vipi?